|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 


 
 
ÑÁÖÉÅÑÁ ÌÐÁÍÉÏÕ ÃÙÍÉÁÊÇ 2 ÑÁÖÉÁ ECEMETAL 40359 (40359)
   

ÑáöéÝñá ìðÜíéïõ ìåôáëëéêÞ ÷ñùìßïõ ìå äõï ñÜöéá , óôïéâáñÞ êáôáóêåõÞ

ÄéááôÜóåéò (ìÞêïò x âÜèïò x ýøïò) : 31 x 25 x 33

ÔéìÞ 7,90 €

agora

 
<<