|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 


 
 
ÑÁÖÉÅÑÁ ÌÐÁÍÉÏÕ ÃÙÍÉÁÊÇ 3 ÑÁÖÉÁ ECEMETAL 40366 (40366)
   

ÑáöéÝñá ìðÜíéïõ ìåôáëëéêÞ ÷ñùìßïõ ìå ôñéá ñÜöéá , óôïéâáñÞ êáôáóêåõÞ

ÄéááôÜóåéò (ìÞêïò x âÜèïò x ýøïò) : 31 x 25 x 54

ÔéìÞ 9,90 €

agora

 
<<