|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 


 
 
ÑÁÖÉÅÑÁ ÌÐÁÍÉÏÕ ÉÓÉÁ 3 ÑÁÖÉÁ ECEMETAL 40267 (40267)
   

ÑáöéÝñá ìðÜíéïõ ìåôáëëéêÞ ÷ñùìßïõ ìå ôñßá ñÜöéá , óôïéâáñÞ êáôáóêåõÞ

ÄéááôÜóåéò (ìÞêïò x âÜèïò x ýøïò) : 31 x 13 x 56

ÔéìÞ 9,90 €

agora

 
<<