|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Èåóóáëïíßêç
 

Ï Íïìüò Èåóóáëïíßêçòåßíáé ï ìåãáëýôåñïò óôçí Ìáêåäïíßá êáé óôçí Âüñåéá ÅëëÜäá ìå Ýêôáóç 3.683 km² êáé ðëçèõóìü 1.104.460 (2011). Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ç Èåóóáëïíßêç ðïõ åßíáé êáé ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ðüëç óôçí ÅëëÜäá. ÄéïéêçôéêÜ áíÞêåé óôçí ðåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò.

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576