|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÓÝññåò
 

Ï íïìüò Óåññþí áíÞêåé óôçí ðåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå ðëçèõóìü 176.050 (2011) êáé Ýêôáóç 3.968 km². ÁíáôïëéêÜ óõíïñåýåé ìå ôïõò íïìïýò ÄñÜìáò êáé ÊáâÜëáò êáé äõôéêÜ ìå ôïõò íïìïýò Èåóóáëïíßêçò êáé Êéëêßò. Óôá âüñåéá óõíïñåýåé ìå ôç Âïõëãáñßá êáé ìå ôçí FYROM. Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ç ïìþíõìç ðüëç ôùí Óåññþí åíþ Üëëåò óçìáíôéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé ôï Óéäçñüêáóôñï, ç Íéãñßôá, ç ÇñÜêëåéá, ç ÁëéóôñÜôç, ôï Óêïýôáñé, ê.á


 

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576