|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ
ΣΧΑΡΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΟΥΒΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÉùÜííéíá
 

Ï íïìüò Éùáííßíùí áíÞêåé äéïéêçôéêÜ óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Çðåßñïõ ìå ðëçèõóìü 167.400 (2011). Ï íïìüò åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò óå Ýêôáóç íïìïýò ôçò ÅëëÜäáò êáé êáôáëáìâÜíåé ôç ìéóÞ ðåñßðïõ Ýêôáóç ôïõ ãåùãñáöéêïý äéáìåñßóìáôïò ôçò Çðåßñïõ êáé  âñßóêåôáé óôçí âïñåéïäõôéêÞ ðëåõñÜ ôçò ÷þñáò. ÐñùôåýïõóÜ ôïõ åßíáé ç ðüëç ôùí Éùáííßíùí ìå 111.740 êáôïßêïõò (2011 Êáëëéêñáôéêüò ÄÞìïò).


Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576