|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÆÜêõíèïò
 

Ç ÆÜêõíèïò åßíáé Ýíá áðü ôá íçóéÜ ôùí ÅðôáíÞóùí. Åßíáé ôï íïôéüôåñï êáé ôï ôñßôï óå Ýêôáóç êáé äåýôåñï óå ðëçèõóìü íçóß ôùí Éïíßùí íÞóùí . Ìå ÝêôáóÞ 406 ô. ÷ëì êáé ðëçèõóìü 40.650 êáôïßêïõò ( 2011).ÁðÝ÷åé áðü ôçí Ðåëïðüííçóï 9,5 íáõô. ìßëéá (áðü ôçí ÊõëëÞíç ) êáé 8,5 íáõô. ìßëéá áðü ôçí ÊåöáëïíéÜ.

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

ÊËÁÕÄÉÁÍÏÓ Í

ÄÑÏÌÏÓ ÊÔÅÏ

ÆÁÊÕÍÈÏÓ

 

ÎÅÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ

ÊÁËÂÏÕ 32

ÆÁÊÕÍÈÏÓ

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-