|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÓðïñÜäåò
 

Ïé ÓðïñÜäåò åßíáé óýìðëåãìá íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ ðåëÜãïõò ôá ïðïßá âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ âïñåßùò ôçò Åýâïéáò êáé áíáôïëéêÜ ôçò Ìáãíçóßáò ìå ðëçèõóìü 13.740 (2011). Áðïôåëïýíôáé áðü áñêåôÜ íçóéÜ, Üëëá ìåãáëýôåñá êáé Üëëá ìéêñüôåñá. Ôá óçìáíôéêüôåñá åßíáé ôÝóóåñá: ç Óêýñïò, ç ÓêéÜèïò, ç Óêüðåëïò êáé ç Áëüííçóïò. Áðü ôá íçóéÜ áõôÜ ç Óêýñïò áíÞêåé äéïéêçôéêÜ óôçí Åýâïéá, åíþ ôá õðüëïéðá (ìáæß ìå üëá ôá Üëëá ìéêñüôåñá íçóéÜ) áíÞêïõí óôçí Ìáãíçóßá êáé åßíáé ãíùóôÜ êáé óáí Âüñåéåò ÓðïñÜäåò.


Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576


                                                                                                              by viovas