|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Âïéùôßá
 

Ç Âïéùôßá åßíáé íïìüò ôçò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ìå Ýêôáóç 3,211 ô.÷ëì. êáé ðëçèõóìü 117.730 (2011). Ðñùôåýïõóá åßíáé ç ËéâáäåéÜ. ÓçìáíôéêÜ êÝíôñá åêôüò áðü ôç ÈÞâá êáé ôç ËéâáäåéÜ åßíáé, ï Ïñ÷ïìåíüò , ôï Ó÷çìáôÜñé , ôá Ïéíüöõôá , ç Áëßáñôïò , ôï Äßóôïìï , ç ÁñÜ÷ùâá.

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576by viovas