|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Çëåßá
 

Ï íïìüò Çëåßáò ðïõ âñßóêåôáé ãåùãñáöéêÜ óôçí Ðåëïðüííçóï Ý÷åé ðëçèõóìü 160.110 (2011) êáé äéïéêçôéêÜ áíÞêåé óôçí ðåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò. Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ï Ðýñãïò ìå 48.370 êáôïßêïõò (2011 Êáëëéêñáôéêüò ÄÞìïò).

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

-


 

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576